Satzung/Vedtægter

TwitterXINGLinkedInweitersagen...

Deutsch-Dänisches Netzwerk Aarhus 31.01.2011

V E D T Æ G T ER
Forord

De tyske statsborgere er meget glade for at have mulighed for at få en uddannelse, et arbejde og at få passet børnene i Danmark og er generelt glade for Danmark. De vil gerne bidrage positivt til det danske samfund. De tyske rødder indebærer dog et vist savn til den tyske kultur som denne forening
vil pleje med diverse aktiviteter til tyskere, danskere og tysk interesserede. Dermed bidrager foreningen positivt til internationalisering af Aarhus.

1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er „DDNA“. Det hjemsted er Aarhus.

2 – Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at tilbyde deres medlemmer en række aktiviteter indenfor tysk kultur, sprog, økonomi som opnås igennem flere afdelinger som f.eks. en ”Stammtisch”, en kulturafdeling, en skoleafdeling, et firmanetværk og en familiegruppe.
Stk. 2 Foreningen vil samle diverse tyske aktiviteter internt men også eksternt i forhold til offentligheden og myndighederne.
Stk. 3 Foreningens formål er at medvirke til at fremme forståelsen og kontakten mellem Danmark og Tyskland, og at skabe kontakt mellem interesserede enkeltpersoner.

3 – Medlemskab
Stk. 1. Indmeldelsen sker skriftligt til klubbens bestyrelse, og medlemskabet er gyldigt efter godkendelse og betaling af kontingent.
Stk. 2. Som medlem kan optages: Danske og tyske statsborgere og andre, der er interesserede i tysk sprog og kultur.
Stk. 3. Der findes et medlemskab men med forskellige kontingentrabatter.
Stk. 4. Hvert enkeltmedlem har ret til at deltage i foreningens generalforsamlingen/rne med 1 stemme.
Stk. 5. Udmeldelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til udløbet af regnskabsåret.
Stk. 6. Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance.
Stk. 7. Medlemmerne er ikke ansvarlige for foreningens forpligtelser. Intet medlem har krav på andel i foreningens formue.

4 – Kontingent
Stk. 1. a) Kontingentet er 100 kr. om året for en voksen person eller den første voksen person i en husstand.
b) Kontingentet er 10 kr. om året for yderligere voksne personer i samme husstand.
c) Kontingentet er 5 kr. om året for børn eller studerende eller personer i uddannelse under 25 år.
Stk. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på en generalforsamling for det kommende kalenderår.
GENERALFORSAMLINGER

5 – Almindelige regler
Stk. 1. Foreningens øverste organ er generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningssproget er tysk.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter reglerne i § 7. Deutsch-Dänisches Netzwerk Aarhus 31.01.2011
Stk. 5. Hvert medlem har stemmeret som angivet i § 3, stk. 3 og 4.
Stk. 6. Afstemning sker ved håndoprækning med mindre skriftlig afstemning ønskes af bestyrelsen eller af ¼ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, eller når det i øvrigt bestemmes af
dirigenten. Ved valg skal afstemningen ske skriftligt, når der er foreslået flere kandidater, end det antal der vælges.
Stk. 7. Alle valg og vedtagelser sker med enkelt stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, jfr. § 11 og 12.
Stk. 8. Skete vedtægter indføres i et dertil af bestyrelsen autoriseret protokol.

6 – Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med foreløbig angivelse af dagsorden og med opfordring om inden 1 uge skriftligt at indsende eventuelle forslag. Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden med angivelse af eventuelle forslag.
Stk. 2. Forslag til bestyrelsen – herunder medlemmer der ikke møder og til generalforsamlingen, kan kun tages i betragtning, såfremt de ledsages af en skriftlig godkendelse fra den foreslåede.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
A. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
B. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
C. Valg af:
a. Formand
b. Øvrige medlemmer til bestyrelsen
c. 1 suppleant
d. 1 revisor jf. § 10 stk. 3
D. Eventuelt.

7 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:
a) efter bestyrelsens beslutning
b) ifølge beslutning på en generalforsamling med angivelse af dagsorden.
c) når skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden og begrundelse er fremsat overfor bestyrelsen, underskrevet af 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 2 ugers, højst 4 ugers varsel.
FORENINGENS ADMINISTRATION m.v.

8 – Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer inkl. den af generalforsamlingen valgte formand.
Stk. 2. Formanden vælges særskilt for 3 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert halvår, efter valgalder, om fornødent efter lodtrækning.
Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der er fyldt 65 år, kan ikke vælges som bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem, der fylder 65 år i valgperioden, kan ikke genvælges.
Stk. 4. På den ordinære generalforsamling vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Deutsch-Dänisches Netzwerk Aarhus 31.01.2011
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang hvert halvt år efter indkaldelse af formanden eller i hans forfald næstformanden. I øvrigt skal bestyrelsesmøde afholdes, såfremt det begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 7. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder på bestyrelsens opfordring og uden stemmeret.
Stk. 8. Bliver en bestyrelsespost ledig i valgperioden, indtræder en suppleant på den ledigblevne post indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 9. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 10. Bestyrelsens beslutninger træffes ved enkelt flertal af de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed gør formandens, i hans forfald næstformandens stemme udslaget.
Stk. 11. Bestyrelsen kan afholde udgifter til medhjælp ved administration af foreningens virksomhed.

9 – Tegningsregler
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Den samlede bestyrelse kan meddele kassereren bankfuldmagt.

10 – Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Efter regnskabsårets udløb udfærdiger bestyrelsen snarest regnskab for det forløbne år med
status.
Stk. 3. Regnskabet revideres af 1 revisor som er et udvalgt medlem eller ekstern person som ikke er en del af bestyrelsen.

11 – Vedtægtsændring
Stk. 1. Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Ændring af bestemmelsen i § 2 om foreningens formål kan kun ske efter samme regler som angivet i § 12 med hensyn til foreningens opløsning.

12 – Opløsning
Stk. 1. Beslutning om opløsning kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller lovligt repræsenteret og at mindst 2/3 af disse stemmer for beslutningen.
Stk. 2. Er det nødvendige flertal af medlemmerne ikke til stede eller repræsenteret, men vedtages forslaget med 2/3 flertal, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. På denne generalforsamling kan opløsningen vedtages med 2/3 flertal
af de afgivne stemmer. Gyldige fuldmagter til den første af de nævnte generalforsamlinger er ligeledes gyldig til den anden generalforsamling.
Stk. 3. Ved opløsning af foreningen overdrages dennes formue til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.“

13 – Fortolkning af vedtægterne
Disse vedtægter affattes på dansk, ved eventuel tvivl om fortolkning af vedtægterne er disse danske tekster afgørende.